You are currently viewing Finnes det egne regler for belysning?

Finnes det egne regler for belysning?

Kan du reglene for belysning på byggeplassen?

Mange tror at det ikke finnes spesifikke krav eller regler knyttet til arbeidsbelysning i bygge- og anleggsnæringen, men det stemmer ikke. Vi har tatt en prat med Arbeidstilsynet om det finnes regler for belysning på byggeplassen og hvorfor det er så viktig. 

Dårlig belysning kan øke risikoen for skader og alvorlige ulykker. I Arbeidsplassforskriften § 2-11 står det at arbeidslokaler og arbeidsplasser skal være utformet og innredet slik at den enkelte arbeidsplassen får tilstrekkelig belysning for å verne arbeidstakernes sikkerhet og helse.  

"I Arbeidsplassforskriften står det tydelig at alle arbeidsplasser, også byggeplasser, skal ha tilstrekkelig lys. Dette gjelder også på en byggeplass, uavhengig om arbeidet foregår innendørs eller utendørs. Arbeidsplasser utendørs og under jord skal være tilstrekkelig opplyst med kunstig belysning dersom dagslys ikke er tilstrekkelig. I tillegg skal ferdselsveier også ha belysning, der det av sikkerhetsmessige årsaker er nødvendig»
Promitto Artikkel Arbeidslys
Anne Sørum
Overingeniør i avdelingen for tilsyn hos Arbeidstilsynet

For å sikre at en arbeidsplass ikke er farlig og at de ulike virksomhetene holder et høyt nivå med hensyn til helse, arbeidsmiljø og sikkerhet, utfører Arbeidstilsynet tilsyn. Tilsyn er Arbeidstilsynets viktigste og mest effektive virkemiddel for å kontrollere at bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter blir overholdt i de ulike næringene. Bygge- og anleggsnæringen er blant de næringene med flest antall rapporterte arbeidsulykker og arbeidsskadedødsfall og er derfor den bransjen med flest tilsyn. 

«Vi gjennomfører tilsyn på bygg- og anleggsplasser gjennom hele året. Vi ser at flere og flere bruker LED-striper til generell belysning og supplerer med arbeidslamper»,

Promitto Finnes det egne regler for belysning? case

LED-lys har mange fordeler

Arbeidsmiljøloven krever at det skal være god belysning på en arbeidsplass og godt arbeidslys handler om en kombinasjon av direkte og indirekte belysning. Direkte belysning kalles ofte punktbelysning og indirekte belysning kalles generell belysning. 

Punktbelysningen skal lyse opp akkurat det området du jobber på, mens den generelle belysningen skal lyse opp omgivelsene rundt på en tilfredsstillende måte og hele tiden. En løsning er for eksempel å henge opp rekkelys/ LED-striper i taket for generell belysning, mens ulike arbeidslamper gir punktbelysning der det trengs ekstra lys. Felles for begge typer belysning, er at LED-teknologien er å foretrekke. 

«Fordelene med LED lys er mange. Man sparer penger, man reduserer miljøbelastningen både når det gjelder energiforbruk og i forhold til avfall, det er mindre risiko for brann og teknologien gjør at løsningene blir stadig forbedret og mer varierte»,

Promitto Group AS er spesialister på lineær LED belysning og jobber målrettet for å utvikle de beste og sikreste LED-lys løsningene for bygg- og anleggsbransjen. De satser på ny teknologi, høy kvalitet og innovative løsninger og ønsker å skape verdi for kundene gjennom løsninger som sparer tid, miljø og penger.

«Våre LED-lys løsninger er fleksible og kan brukes både ute og inne. De gir et veldig behagelig arbeidslys som ikke blender og som er enkelt å håndtere og montere. I tillegg bruker man mindre strøm med LED-belysning, som er ekstra viktig i dagens marked med høye strømpriser»,

God belysning bør prioriteres på byggeplassen

Bygge- og anleggsbransjen er en av de mest ulykkesutsatte næringene i norsk arbeidsliv, både med tanke på arbeidsskadedødsfall og arbeidsskader. Selv om det er variasjoner fra år til år, har antallet arbeidsskadedødsfall og antall arbeidsskadedødsfall per 100 000 sysselsatte vært relativt stabilt de siste årene. I 2020 ble det registrert 2498 arbeidsskader og 8 arbeidsskadedødsfall i bygge- og anleggsnæringen. 

Man kan ikke direkte koble manglende belysning som årsak til arbeidsulykker, men det er ingen tvil om at god og riktig arbeidsbelysning fører til at man jobber tryggere, raskere og bedre.

«Vi jobber kontinuerlig for å bidra til sikre arbeidsplasser og styrke det systematiske HMS-arbeidet ute i de ulike virksomhetene, blant annet gjennom tilsyn. Avdekker vi brudd på regelverket gir vi reaksjoner som pålegg og kan der det er alvorlige brudd eller gjentakelse vurdere om det skal gis overtredelsesgebyr. Virksomhetene skal planlegge jobber og vurdere risiko. Lysforhold og belysning skal inkluderes i risikovurderingen med tilhørende tiltak som gode lysforhold»,
Promitto Artikkel Arbeidslys
Anne Sørum
Overingeniør i avdelingen for tilsyn hos Arbeidstilsynet